Αποξήλωση και καθαρισμός εγκαταστάσεων

Αποξήλωση και καθαρισμός εγκαταστάσεων

Η αποξήλωση εργοστασίων δε λείπει από το φάσμα εργασιών της TechnoScrap . Εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά και την ανακύκλωση του απαξιωμένου τεχνικού εξοπλισμού.

Για την υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών, τηρούνται σαφείς κανόνες ασφάλειας, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο χώρος να αποδεσμευτεί γρήγορα για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η εμπειρία της TechnoScrap   εκτείνεται από μικρές εγκαταστάσεις και αποθήκες, έως μεγάλες εργοστασιακές μονάδες. Ταυτόχρονα παρέχονται πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαγραφή του εξοπλισμού από το Μητρώο Παγίων.