Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η εταιρεία μας διατηρεί άριστη και μακροχρόνια συνεργασία με σημαντικούς φορείς της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συνεργάτες της TechnoScrap προέρχονται από:

1. Tο χώρο της ελληνικής και αλλοδαπής βιομηχανίας επεξεργασίας παλαιών σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι:

2. Tο χώρο της επεξεργασίας και εμπορίας παλαιοσιδήρου, όπως:

3. Tο χώρο της ανακύκλωσης λοιπών υλικών, όπως:

4. Από τον τομέα της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων:

Άδειες / Πιστοποιήσεις

Η TechnoScrap διαθέτει αδειοδοτήσεις, εν ισχύ, για:

 • Συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • Προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων
 • Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
 • Προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
 • Διαχείριση οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 • Διαχείριση συσσωρευτών, χωρίς συμμετοχή σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης

Το 2005 η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποιείται με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2000 από τον ΕΛ.Ο.Τ.

Από το Μάιο του 2008 τελεί πλέον ως επίσημο μέλος της Ε.Δ.Ο.Ε.

Το 2015 πιστοποιείται με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες της στη παραγωγή μεταφορικού έργου ανακυκλώσιμων υλικών και με το πρότυπο EN ISO14001:2004 για τη τήρηση προτύπων διαδικασιών λειτουργίας.

Φορολογική συμμόρφωση

Για να καταστεί δυνατή η συνεργασία οποιουδήποτε τρίτου με την εταιρεία TechnoScrap θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να προσκομίζει, εν ισχύ, αποδεικτικό έναρξης επιτηδεύματος ή το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβολών (αλλαγή χρήσης, έδρας, δημιουργία αποθηκευτικού χώρου κ.α.) αυτής. Το κύριο ή παρεπόμενο αντικείμενο της ενασχόλησης του πρέπει να δικαιολογεί την προέλευση παλαιών μετάλλων ή άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Να κατέχει τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικών στοιχείων, θεωρημένων ή μη (σύμφωνα με το νόμο). Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορτίο παλαιών μετάλλων ή άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, που παραδίδεται στην TechnoScrap θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι πιθανό να ζητηθούν επιπροσθέτως:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Πολιτική Μηδενικής Ανοχής

Βασικό μέλημα της εταιρείας TechnoScrap αποτελεί η εφαρμογή του νόμου και η συνεισφορά στη προστασία τόσο της δημόσιας, όσο και της ιδιωτικής περιουσίας διασφαλίζοντας το εργατικό της δυναμικό και τη νόμιμη λειτουργία της. Με γνώμονα τα παραπάνω, τηρεί Πολιτική Μηδενικής Ανοχής έναντι οποιουδήποτε προσπαθήσει να διακινήσει διαμέσου του χώρου της, υλικά που προέρχονται από κατάχρηση δημόσιας ή ιδιωτικής υποδομής και περιουσίας.

Η TechnoScrap ειδοποιεί ότι προτίθεται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για οποιοδήποτε υλικό προς παραλαβή, το οποίο θα θεωρηθεί από αυτήν ως ύποπτης προέλευσης. Στα πλαίσια ευρύτερης συνεργασίας, η επιλογή των εταιρειών και εμπόρων παλαιών μετάλλων γίνεται με αυστηρά κριτήρια, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και νομιμότητά τους. Στις συναλλαγές με ιδιώτες, διασφαλίζεται η νομιμότητα της προέλευσης των υλικών, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση των στοιχείων. Η εταιρεία ενημερώνεται συνεχώς και άμεσα, από τις Ελληνικές Αρχές για τη τεχνική περιγραφή τυχόν αναζητούμενων υλικών που προκύπτουν από παράνομες πράξεις και συμβάντα.

Παραλαβή Υλικών

Στις παρακάτω ενότητες αυτή παρατίθενται η διαδικασία και οι όροι παραλαβής της εταιρείας, κατά την παραλαβή οποιουδήποτε υλικού στις εγκαταστάσεις της, το οποίο προορίζεται για ανακύκλωση και επεξεργασία:

 • Το φορτηγό όχημα, με το φορτίο προς παράδοση, ζυγίζεται επί της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων της TechnoScrap, με σβησμένο κινητήρα και αφού έχουν αποβιβασθεί όλοι οι επιβαίνοντες επ’ αυτού.
 • Ο οδηγός του οχήματος παραδίδει στο προσωπικό της TechnoScrap:
  • Το δελτίο αποστολής του φορτίου
  • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (την πρώτη φορά που το όχημα μεταφέρει φορτίο στην TechnoScrap)
  • Τη συνημμένη βεβαίωση παράδοσης υλικού (εφόσον το προς παράδοση υλικό είναι scrap σιδήρου)
 • Επισημαίνεται ότι το όχημα πρέπει, να είναι δημοσίας χρήσης ή να ανήκει στην εταιρεία η οποία έχει εκδώσει το δελτίο αποστολής του φορτίου.
 • Στο δελτίο αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το κατά προσέγγιση βάρος του φορτίου, καθώς και η αναλυτική περιγραφή των υλικών προς παράδοση. Η συμφωνία της ποσότητας, της πρώτης ζύγισης, γίνεται επί της πλάστιγγας της TechnoScrap.
 • Ακολούθως υποδεικνύεται ο χώρος εναπόθεσης του φορτίου αλλά και ο ενδεικνυόμενος τρόπος προσέγγισης αυτού.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής το όχημα ζυγίζεται εκ νέου, , με σβησμένο κινητήρα και αφού έχουν αποβιβασθεί όλοι οι επιβαίνοντες επ’ αυτού, στην γεφυροπλάστιγγα και το προκύπτον καθαρό βάρος αποτελεί και το συμφωνηθέν βάρος της συναλλαγής. Αντίγραφο του ζυγολογίου παραδίδεται στον οδηγό του οχήματος.