Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Με πλήρη επίγνωση και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για περιβαλλοντική προστασία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι εργασίες μας εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών ΕΝ ISO 9001:2008 και του Πρότυπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ασφάλεια του χώρου αποκομιδής, του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα, είναι μέρος των δεσμεύσεων που η γνώση και η εξειδίκευση μας, μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε. Η μεταφορά των υλικών που προκύπτουν από δραστηριότητες διάλυσης, αποξήλωσης ή καθαρισμού των εγκαταστάσεων, είναι ένας τομέας εξίσου σημαντικός με τα υπόλοιπα στάδια της ανακύκλωσης.

Σε πελάτες που δεν διαθέτουν ίδια μεταφορικά μέσα, προσφέρεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών τους, με δικά μας φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης. Το μεταφορικό έργο της TechnoScrap είναι πιστοποιημένο κατά ISO, με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών ΕΝ ISO 9001:2008. Η παροχή μεταφορικού έργου από την εταιρεία μας είναι ένα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς μας.

Τέλος η διάλυση/τεμαχισμός, ο διαχωρισμός και η τυποποίηση του ανακυκλώσιμου υλικού, λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις μας, με τη τήρηση κανόνων που διασφαλίζουν τη ποιότητα της δευτερογενούς πρώτης ύλης που προσφέρεται ως τελικό προϊόν.