Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών

Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών

Η μεταφορά των υλικών που προκύπτουν από δραστηριότητες διάλυσης, αποξήλωσης ή καθαρισμού των εγκαταστάσεων, είναι ένας τομέας εξίσου σημαντικός με τα υπόλοιπα στάδια της ανακύκλωσης. Κατά τη μεταφορά απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχων των υλικών, η τήρηση προδιαγραφών που διέπουν τη συσκευασία και τη φόρτωση, καθώς και την εναπόθεση ή ενδεχόμενη προσωρινή αποθήκευση. Η Technoscrap διαθέτει εν ισχύ άδειες για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών και χημικών ελέγχων που προσδιορίζουν με ακρίβεια την επικινδυνότητα ή τη καταλληλότητα του φορτίου. Σε πελάτες που δεν διαθέτουν ίδια μεταφορικά μέσα ,προσφέρεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών τους, με δικά μας φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης.